Bayer A/S, Animal Health yder fuld tilfredshed eller pengene tilbage på Advantage® pakninger. Så er du ikke tilfreds med Advantage´s effekt, refunderer vi dit køb, såfremt du har brugt 3 ud af i alt 4 pipetter på din kat/hund. Vi refunderer købsprisen i henhold til din kvittering samt portoudlæg i henhold til Post Danmarks regler, dog maks. 254 kr.

Sådan gør du

Senest 4 måneder efter købsdatoen i henhold til kvittering, skal du indsende følgende:

  • Din Advantage pakning indeholdende 1 ubrugt pipette, idet din hund/kat har været behandlet i en periode af 3 på hinanden følgende måneder.
  • Din originale købskvittering med understregning/afmærkning af produkt, pris og købsdato
  • Begrundelse/forklaring på hvorfor du ikke er fuld tilfreds med produktet
  • Dit fulde navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse
  • Dine bankoplysninger, bankens navn, registreringsnummer og kontonummer, til brug for overførsel af købspris og porto gældende Post Danmarks regler, dog maks. 254 kr.

Brevet sendes med almindelig frankering, gældende Post Danmarks portoregler til:
Lysholm Reklamebureau A/S
Park Allé 290, 1.
2605 Brøndby
Mærket: Advantage – tilfredshed

Regler

For at være berettiget til refundering, skal alle kampagneregler overholdes. Kampagnen er kun gældende for produkter købt i Danmark og for personer, som er fyldt 18 år.

Brevet med indhold i henhold til krav, som beskrevet under ”Sådan gør du”, skal indsendes senest 4 måneder efter købsdatoen i henhold til kvitteringen. Bayer A/S tager ikke ansvar for breve, der af en eller anden årsag, ikke kommer frem eller ankommer for sent i henhold til beskrevne krav.

Alle deltagere accepterer at blive kontaktet af Bayer A/S enten pr. mail eller telefon, såfremt det vurderes, at begrundelsen/forklaringen på utilfredsheden skal uddybes eller at Bayer A/S kan bidrage med yderligere rådgivning omkring loppebekæmpelse.

Bayer A/S er forpligtet ved lovgivning til at registrere og om muligt følge op på alle bivirkninger, som de bliver bekendt med. Bivirkningerne indrapporteres til sundhedsmyndighederne. Alle bivirkningsindberetninger bliver anonymiseret og alle informationer behandles fortroligt.

Refusionsudbetalingen er begrænset til 1 gang per husstand/postadresse.

Alle berettigede deltagere, får refunderet den indkøbspris, som er betalt i henhold til den medsendte originale kvittering, samt porto gældende Post Danmarks regler, dog maks. 254 kr.

Pengene indsættes på det kontonummer, der er oplyst i brevet. Bayer A/S påtager sig intet ansvar for forkerte oplysninger angivet i brevet.

Deltagelse indebærer deltagerens betingelsesløse accept af de officielle regler.

Databeskyttelse: De indsendte data benyttes udelukkende til behandling af refusion, kontakt ifm. uddybning af utilfredshed eller rådgivning samt evt. bivirkningsregistrering. Alle data vil efterfølgende blive slettet.

Medarbejdere hos Bayer A/S og deres pårørende er ikke berettigede til at deltage i kampagnen.

Advantage® tilfredshedskampagne er arrangeret af Bayer A/S, Animal Health, Arne Jacobsens Allé 13, 6. DK-2300 København S. I tilfælde af spørgsmål, kontakt da Bayer A/S, Animal Health pr. mail: lotte.jessen@bayer.com eller telefon: +45 4523 5000.

Advantage® produktresumé

Advantage® vet. kutan opløsning til hund og kat (imidacloprid)

Indikation: Til forebyggelse og behandling af lopper på hunde og katte samt til behandling af pelslus (Trichodectes canis) på hunde. Lopper på hunde dør indenfor 1 døgn efter behandling. En behandling forebygger yderligere loppeangreb i 4 uger. Præparatet kan anvendes mod loppebetinget allergisk dermatitis som en del af behandlingsstrategien..

Dosering hund: Under 4 kg: 1 pipette a 0,4 ml; 4 - 10 kg: 1 pipette a 1,0 ml; 10 - 25 kg: 1 pipette a 2,5 ml; 25 - 40 kg: 1 pipette a 4,0 ml; over 40 kg: 2 pipetter a 4,0 ml. En behandling forebygger yderligere loppeangreb i 4 uger.

Dosering kat: Under 4 kg: 1 pipette a 0,4 ml; 4 kg og derover: 1 pipette a 0,8 ml. En behandling forebygger yderligere loppeangreb i 3-4 uger.

Kontraindikationer: Diende hvalpe og killinger under 8 uger behandles ikke. Bør ikke anvendes til dyr med kendt overfølsomhed over for imidacloprid eller nogen af hjælpestofferne.

Forsigtighedsregler: Til udvortes brug. Må ikke gives oralt. Undgå at pipettens indhold kommer i kontakt med øjne eller mund på dyret. Tillad ikke nyligt behandlede dyr at slikke på hinanden. Vask hænderne grundigt efter behandling af dyr. Ved spild på huden vask med vand og sæbe. Personer med kendt hudoverfølsomhed kan være følsomme for lægemidlet. Undgå at få produktet i mund og øjne. Spis, drik og ryg ikke under påføringen.

Bivirkninger: Præparatet smager bittert, og spytsekretion kan lejlighedsvist forekomme, hvis dyret slikker på applikationsstedet umiddelbart efter behandling. Dette er ikke tegn på forgiftning og forsvinder indenfor nogle minutter uden behandling. I meget sjældne tilfælde kan hudreaktioner så som hårtab, rødmen af huden, kløen og sår opstå. Nervøsitet og desorientering kan også forekomme. Savlen og nervøse tegn så som ataxi, tremor og depression har været observeret.

Andre informationer: Opløsningsmidlet i Advantage® vet. kan forårsage pletter på visse materialer, såsom plast, læder, tekstiler og behandlede overflader. Lad derfor væsken tørre, inden kontakt med disse materialer tillades. For yderligere information læs indlægssedlen.

Pakninger: Advantage® vet. pakninger med 4 pipetter. Til kat 0,4 ml - 0,8 ml. Til hund 0,4 ml - 1,0 ml - 2,5 ml – 4,0 ml.

Bayer A/S, Animal Health, Tel. 4523 5000, vet.info@bayer.com. Maj 2015.